kierunek
Reżyseria Stacjonarny

STACJONARNY

Start / Kierunki filmowe / Reżyseria Stacjonarny

Dlaczego Kierunek Reżyseria Stacjonarny?

Reżyseria

Kierunek dający podstawowe umiejętności w zakresie reżyserii, inscenizacji filmowej i autorskiej realizacji różnorodnych form audiowizualnych

Czas trwania

2 lata, 4 semestry. Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku

Liczba godzin

11 godzin tygodniowo,
352 w roku + 150 godzin zajęć fakultatywnych

Dodatkowo

Praktyki na planie filmowym
Praca w AMA TV
Praktyki w stacjach Tv, firmach produkcyjnych, festiwalach, oraz 160 godzin pracy własnej

opis kierunku

Kierunek Reżyseria Filmowa Stacjonarny w AMA

Kierunek Reżyseria Filmowa Stacjonarny w AMA FILM ACADEMY to intensywny kurs przygotowujący do zawodu reżysera i szeroko rozumianego autora różnorodnych form filmowych. Absolwent Kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w branży audiowizualnej, może poświęcić się tworzeniu prostych, komercyjnych form filmowych, dokumentalnych, telewizyjnych czy reklamowych. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zabłysnął na festiwalach filmowych jako oryginalny artysta na wzór wykładowców, z którymi zetknął się podczas studiów. AMA dostarcza funkcjonalnych narzędzi użytecznych w zawodzie realizatora filmowego, ale pomaga również budować niezbędną reżyserowi bazę teoretycznej wiedzy, związanej z filmem jako dziełem sztuki.

W czasie kursu słuchacze tworzą etiudy filmowe, biorą udział w licznych zajęciach praktycznych i warsztatach. Uczestniczą w pracy na planach filmowych; pracują z aktorami, operatorami, scenografami, kostiumografami, dźwiękowcami, kompozytorami i producentami. Wykładowcami AMA są reżyserzy, operatorzy filmowi, aktorzy, technolodzy, teoretycy filmu i akademicy, związani m. in. z Katowicką Szkołą Filmową oraz Szkołą Filmową w Łodzi.

Celem pierwszego roku nauki jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi wymogami pracy realizatora filmowego, ukazanie natury kinematografii i praktyczne przygotowanie do zawodu. Nacisk położony jest przede wszystkim na naukę rzemiosła. Teoria odgrywa tu rolę pomocniczą, ułatwiającą realizację zadań praktycznych.

W pierwszym i drugim semestrze słuchacz uczy się podstaw realizacji filmu dokumentalnego i fabularnego, m. in.  gramatyki języka filmowego i zasad realizacji scen fabularnych, podstaw inscenizacji, zasad montażowych, podstaw pracy z aktorem, realizacji mastershota oraz dialogowych scen montażowych. Uczestnik kursu opanowuje zasady stylu opowiadania i zdobywa fundamentalną wiedzę dotyczącą zawodu reżysera. Szczególny nacisk kładziony jest na wzajemne przenikanie się zawodów filmowych. Każdy słuchacz, poza podstawami reżyserii, uczy się elementów sztuki operatorskiej, montażu, postprodukcji obrazu, realizacji i obróbki dźwięku oraz produkcji filmowej. W trakcie pierwszego semestru uczestnicy kursu tworzą, pod okiem wykładowców, filmowe ćwiczenia grupowe.

Warunkiem zaliczenia pierwszego semestru jest grupowa realizacja etiudy filmowej oraz zdanie egzaminu teoretycznego.

Na zakończenie pierwszego roku nauki każdy student realizuje autorską etiudę filmową. Przy tym zadaniu może współpracować ze słuchaczami Kierunku Operatorskiego, Aktorskiego i Postprodukcji Obrazu. Korzysta również ze sprzętu i pomocy AMA.

Drugi rok nauki służy pogłębieniu i specjalizacji zdobytej dotychczas wiedzy. Dostarcza uczestnikom kursu wyrafinowanych narzędzi teoretycznych z zakresu estetyki i analizy filmowej, ale przede wszystkim wzbogaca ich warsztat poprzez wprowadzenie w takie zagadnienia, jak konstrukcja filmu i prowadzenie bohaterów oraz elementy poetyki obrazowej. Rozszerza również zakres wiedzy poza samo dzieło filmowe, dzięki podejmowanej na zajęciach problematyce nowoczesnych mediów i nowych form dystrybucji filmowej. Słuchacze nabywają profesjonalnych umiejętności, takich jak inscenizacja różnorodnych scen dialogowych, opisowych, wprowadzających i znaczeniowych; podejmowanie trafnych decyzji czy właściwe stosowanie środków artystycznych i technicznych, przy pogłębionej znajomości zasad operowania mową obrazu i dźwięku.

Warunkiem zaliczenia trzeciego semestru jest grupowa realizacja rozbudowanej niemej formy filmowej.

W semestrze czwartym, gdy słuchacze poświęcają się przede wszystkim realizacji filmu dyplomowego, zajęcia są połączone z indywidualnymi konsultacjami scenariuszowymi i realizacyjnymi dotyczącymi ich projektów. Każdy słuchacz realizuje swój film w otoczeniu uznanych filmowców oraz we współpracy z Kierunkami: Operatorskim, Scenariopisarskim, Aktorskim, Postprodukcji Obrazu i Produkcji.

Dyplom Kierunku Reżyseria

Podstawą ukończenia kursu i uzyskania dyplomu jest oddanie filmu dyplomowego, prezentowanego przed publicznością na egzaminie otwartym oraz zdanie egzaminu teoretycznego. Słuchacze, którzy uzyskają ocenę pozytywną, otrzymują Dyplom AMA FILM ACADEMY.

Słuchacze AMA mają do dyspozycji bogato wyposażoną wypożyczalnię sprzętu zdjęciowego, oświetleniowego, dźwiękowego i grip, zaawansowane stanowiska montażowe oraz studio filmowe.


TERMINY

Początek semestru zimowego: 06.10.2020 koniec: 05.02.2021
Początek semestru letniego: 23.02.2021 koniec: 25.06.2021

AMA FILM ACADEMY to szkoła filmowa wpisana do Rejestru Szkół Artystycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W reżyserii ważna jest szczerość

Krzysztof Zanussi

Czy rzeczywistość odbija się w etiudach?

Maciej Dejczer
program kierunku
Teoria
 • gramatyka języka filmowego
 • historia filmu
 • prawo filmowe
 • elementy produkcji filmowej
 • historia sztuki
 • estetyka
 • teoria sztuk wizualnych
 • analiza filmowa
 • analiza scenariuszowa
 • nowoczesne technologie filmowe
 • podstawy scenariopisarstwa
 • zasady wizualizacji
 • zasady dramaturgii
 • nowoczesne media
 • teoria rodzajów filmowych
 • teoria gatunków filmowych
 • dystrybucja i promocja filmu
 • polityka festiwalowa
Praktyka
 • warsztatowa analiza filmu
 • formatowanie scenariusza
 • dramaturgia filmowa
 • praca z aktorem
 • reżyseria filmu fabularnego
 • reżyseria filmu dokumentalnego
 • reżyseria filmu reklamowego
 • koncepcja wizualna filmu
 • scenografia
 • kostiumy
 • charakteryzacja
 • inscenizacja
 • konstrukcja filmu – warsztaty
 • konstrukcja zwiastuna filmowego
 • praca z ekipą na planie
 • praca z kamerą
 • reportaż fotograficzny
 • montaż
 • podstawy efektów specjalnych VFX
 • ćwiczenia filmowe: mastershot, montaż wewnątrzkamerowy, systemy wielokamerowe
 • ćwiczenia filmowe: trzy gatunki filmowe
 • realizacja etiud zbiorowych
 • realizacja filmu zaliczeniowego – I rok
 • projekt filmu dyplomowego – II rok
 • projekcje
 • master class

XAWERY ŻUŁAWSKI O REŻYSERII

SHOWREEL AMA 2016

warunki rekrutacji
Rekrutacja

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek Reżyseria jest przystąpienie do egzaminu wstępnego w formie rozmowy rekrutacyjnej oraz wcześniejsze przysłanie prac z zakresu filmu, fotografii, sztuk plastycznych lub literatury, określających predyspozycje kandydata.

Termin rozmowy rekrutacyjnej ustalany jest  indywidualnie. Rozmowa odbywa się ONLINE.

CV, prace filmowe, fotograficzne lub teksty proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@akademiamultiart.pl

Informator zapisowy
 • Zapisy: 01.05.2020 – 30.09.2020
 • Rekrutacja online: 01.05.2020 – 05.10.2020
 • Termin: 06.10.2020 – 24.06.2022
 • Opłata egzaminacyjna: PLN 50
 • Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 39
 • Wpisowe: PLN 1500  płatne po podpisaniu umowy
 • Czesne:
  PLN/ semestr 4900
  PLN/ rok 9800
  Płatne za semestr z góry do:
  1 października i 15 lutego każdego roku,
  lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca
  październik – czerwiec PLN 1100
  lipiec – wrzesień  PLN 500
zacznij z ama

Nakręć się na film Ucz się od najlepszych